Fatsa Kaymakamlığı 

   

 

T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

 


      
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü  >>   Yönergeler  >>   Kaymakamlık Birimleri Personeli Görev Bölümü Yönergesi

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

FATSA KAYMAKAMLIĞI

BİRİMLERİ PERSONEL GÖREV BÖLÜMÜ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

AMAÇ

 

Madde 1 – (1)  Kaymakamlık birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi gereğince, birimlerde çalışan görevliler arasında iş bölümü yapmak suretiyle hizmetin daha verimli ve süratli yürümesini sağlamaktır.

 

KAPSAM

Madde 2 – (1) Fatsa Kaymakamlık birimlerini kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3 – (1)

a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.

            b) Valilik ve Kaymakamlık Birimleri, Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

c) Fatsa Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi.

 

SORUMLULUK:

Madde 4 – (1) Kaymakamlık birimleri teşkilat, görev ve çalışma yönergesinde geçen tüm görev, iş ve işlemlerin eksiksiz ve aksaksız yürütülmesinden ilgili birimde çalışan görevli personel sorumlu olacaktır.

TANIMLAR

Madde 5 – (1) Bu Yönergenin uygulamasında;

Yönerge                     : Fatsa Kaymakamlık birimleri kuruluş, görev ve çalışma Yönergesini,

Kaymakamlık           : Fatsa Kaymakamlığını,

Birimler                     : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, Evrak Şefliği, İşlemler Şefliği, Hukuk İşleri Şefliği, Mahalli İdareler Şefliği, Bilgi İşlem Şefliği ve Dernekler Bürosunu,

Birim Amiri               : İlçe Yazı İşleri Müdürünü ve birim Şeflerini,

Birim Personeli         : Birimde çalışan Veri Haz. Kont.İşlt., Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen ve Hizmetliyi,

Şoför                          : Kaymakamlık Makam Şoförünü,

Koruma                     : Kaymakam Koruması, (Polis Memurunu)

Sekreter                     : Kaymakamlık Sekreterini,

                                   İfade eder.

                                                            

İKİNCİ BÖLÜM

Birimler ve Görevliler

 

KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ

Madde 6 - (1) Kaymakamlık Birimleri;

a)  İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

                                    1) Evrak Büro Şefliği,

                                    2) İşlemler Şefliği,    

b) İlçe Hukuk İşleri Şefliği,

c)  İlçe Mahalli İdareler Şefliği,

d)  İlçe Bilgi İşlem Şefliği

e)  Dernekler Büro Şefliği

 

BİRMLERDEKİ GÖREVLİLER

Madde 7 – (1)

a) İlçe Yazı İşleri Müdürü     :Ahmet ÇELİK

                        1) Evrak Şefliğinde;

                                   a) Teknisyen   :Mustafa TEPE

                        2) İşlemler Şefliğinde;

                                   a) Şef                                   : Çetin AKBAŞ         

                                   b) Veri Haz. Kont.İşlt.          : Avni İVE

                                   c) Bilgisayar İşletmeni           : Hacer GÜRGÖR AKÇA

                                   d) Veri Haz.Kont.İşlt.           : Havva ÇOLAK

 

                                  

            b) İlçe Hukuk İşleri Şefliğinde;

                        1) Veri Haz.Kont.İşlt.            :Hatice DURAK

c) İlçe Mahalli İdareler Şefliğinde;

1) Veri Haz,Kont,İşlt.            :Halil ORDU

d) İlçe Bilgi İşlem Şefliğinde;

1) Veri Haz.Kont.İşlt.            :Hüsamettin ÇOLAK

e) Dernekler Bürosu Şefliğinde;

            1) Veri Haz.Kont.İşlt.             : Abdulsamet ÇELİK

            2) Veri Haz.Kont.İşlt             :  Turan TAŞÇI

f) Makam Şoförü                   : Bilal HAFIZOĞLU

g) Koruma Görevlisi              : Hamdi ŞAHİN

h) Koruma Görevlisi              : Eyüp KARAGÖL

            ı) Sekreter                            : İlknur ŞAHİNER

j)  Hizmetli                            : Salih DURAK

            k) Hizmetli                            : Engin ÖZTÜRK

             

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Görev Bölümü

 

SORUMLULUKLAR

Madde 8 – (1) Evrakın alınması, kaydının yapılması cevapların yazılması ve yasalara uygun biçimde gecikmeden ilgili yerlere ulaştırılması, bu yönerge ile tanımlanan görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından, gizlilik dereceli bilgilerin muhafazasından ilgili birim görevlisi sorumlu olacaktır.

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 9 – (1)  Kaymakamlık birimleri ve personelleri arasında koordineli ve düzenli bir şekilde çalışmayı temin amacıyla, aşağıda belirtildiği şekilde personel arasında görev dağılımı yapılmıştır.

Buna göre;

 

A)    İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

a)      İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet ÇELİK’in Görevleri:

            1) Kaymakamlık birimlerinin görevlerini gerektiği gibi yerine getirmelerini sağlamak, görülen aksaklıklar konusunda ilgili personeli uyarmak, işlerin düzenli ve süratli yürütülmesini temin etmek,

            2) Kaymakamlıkça yayımlanan “İmza Yetkileri Yönergesinde” tanımlanan yetki çerçevesinde, (Kaymakam tarafından görülmesi gerekenler hariç) bilgi, belge, dilekçe ve evrakların ilgili kurumlara Kaymakam adına havalesini yapmak,

            3) Kaymakamlığa gelen dilekçelerin kayıtlarının yapılıp ilgili yerlere ulaştırılıp ulaştırılmadığını izlemek,

            4) İlçe İdare Kurulu toplantılarına katılıp alınan kararlara iştirak etmek,

            5) Kaymakamlık personelinden olup, özlük işlerine ait İlçede tutulması gereken dosyaların kapalı bir yerde muhafaza edilmesi sağlamak,

            6) Kaymakam tarafından verilen araştırma, disiplin soruşturması ve 4483 sayılı yasa gereği “ön inceleme” görevlerini yürütmek,

           7) Kaymakamlığa ait bütün giderlerin “gerçekleştirme görevi” ile ilgili işleri yürütmek,

            8) Kaymakamlığa bağlı tüm birimlerin yaptığı yazışmaların resmi yazışma kurallarına uygunluğunu ve yazının içeriğini tetkik ettikten sonra parafe etmek,

            9) Resmi bayram ve törenlerde, anma ve kutlamalarda, dini bayramlarda ilgili personel tarafından yapılacak tertip ve düzenlemeleri takip etmek,

            10) Özel Kaleme ait çok gizili yazışmalarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

            11) Mahalli basında çıkan haberleri yakından takip etmek,

            12) Görev bölümünde kendisine verilen görevleri yürütürken personelin hastalanması, geçici görev, izne ayrılma vb. durumlarda, ilgili personelin görevlerinin başka bir personel tarafından yürütülmesini temin etmek,

            13) Personelin performansını artırmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik imkanları sağlamak, hizmet-içi eğitim seminerlerinin uygulanmasını temin ve takip etmek,

            14) Personelin performansını yakından izlemek, ödül, tecziye ve disiplin işlemlerini yürütmek,

            15) İş ve İşlemler konusunda, birimlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak,

            16) Kaymakam tarafından yayınlanması gereken Yönergelerin yayınlanmasını temin ve takip etmek,

            17) Kaymakamlık personelinin işleri aksatmayacak şekilde izinlerini bir program dâhilinde kullanmalarını sağlamak. 

            18) Personelin mesaiye giriş ve çıkışlarını mesai takip çizelgesiyle takip etmek.

            19) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Kaymakama karşı doğrudan sorumludur.

20) Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

1) Evrak Şefliği  

a) Teknisyen Mustafa TEPE’nin Görevleri:

  1) Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak, imzalanmasını takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek,

2) Kaymakamlık adına posta veya elektronik ortamda gelen ve Kaymakamlık birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtmak, ulaştırmak ve postalamak,

3) Evrak hareketi ile ilgili istatistikî bilgi ve raporları sistem üzerinden sorgulamak ve hazırlamak,

4) Dilekçeyi elden getiren kişiye; sahibi, konusu, kayıt sayısı ve alınış tarihini belirtir bir evrak kayıt kabul fişi verilmesi iş ve işlemleri takip etmek.  

5) Apostil tasdik iş ve işlemlerini yürütmek.

6) Yurtdışı bakim belgesi iş ve işlemlerini yürütmek.

7) Tek adımda hizmet bürosu iş ve işlemlerini yürütmek,

8) Günlük olarak asayiş raporlarını ilgili dosyasında muhafaza etmek,

9) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz teftişe hazır halde bulundurmak.  

10) Görevli bulunduğu tüm konuların zamanında ve doğru olarak yürütülmesinden Kaymakama ve İlçe Yazı İşleri Müdürüne karşı doğrudan sorumludur.

11) Mevzuat veya Kaymakam ile İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

     2) İşlemler Şefliği

          a) Şef Çetin AKBAŞ’ın Görevleri:

  1) Kaymakamlığın Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek ve yönerge çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

  2) Tayini Kaymakamlığa ait aday memurların, asil memurluğa geçirilmesi ve yemin işlerini düzenlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme ve izin işlerini yürütmek,

  3) Tanıtıcı bayrakların kullanma iznine ve tescil işlemlerine ait iş ve işlemleri yapmak,

  4) Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesi, Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi,  Hükümet Konağı Daire Hizmetleri Yönergesi, Kamu Hizmetlerinin Etkinliği ve Verimliliği Yönergesi ve Kaymakamlık Birimleri Personel Görev Bölümü Yönergelerini hazırlamak ve ilgili kurum, kuruluş ve personellere dağıtmak.

  5) Kaymakamlıkça yayınlanan Yönergelerde görev, personel vb. herhangi bir değişiklik olduğunda ilgili yönergeyi hemen güncellemek.

  6) Kaymakamlığın, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmeler ve özel işyerleri üzerindeki gözetim, denetim ve teftiş yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapılmasını takip etmek,

  7) Bakanlık teftişi ile ilgili Kaymakamlığımıza gelen bütün bilgi, belge ve yazıları Teftiş defterine kayıt yapmak.

  8) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen iş ve işlemleri eksiksiz hazır halde bulundurmak.  

9) Kamu personelinin günlük çalışma saatlerinin tespiti konusundaki Valilik Makamınca verilen emirleri yürütmek ve gereklerini yerine getirmek,

10) Emniyet ve asayiş planlarının güncel olarak temin edilmesi ile Emniyet ve Jandarma bölgelerini tanımlayan protokolün Kaymakamlıkta bulundurulması işlemlerini takip etmek.

11) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli memurlarca yürütülen bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinin tetkik ve takibinden Kaymakama ve İlçe Yazı İşleri Müdürüne karşı Şef Çetin AKBAŞ doğrudan sorumludur.

12) Mevzuat veya Kaymakam ile İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b)Veri Haz. Kont.İşlt. Avni İVE’nin Görevleri:

  1) Hükümet konağının bakım ve onarım, bina ve çevre temizliğinin yapılmasını; elektrik, su, doğal gaz, kalorifer gibi tesisatların düzenli çalışmasını; Kaymakamlık birimlerinin fiziki çalışma ortamlarının standart ve uygun hale getirilmesini sağlamak.

   2) Kaymakamlıkta bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerini yapmak,

  3) Kaymakamlık personelinin öğle yemeğine verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek,

  4) Hükümet konağı ve birim binalarında 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak,

  5) Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin giderin gerçekleştirilmesini yapmak ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek, Kaymakamlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek; Kaymakamlık ve birimlerin cari ve yatırım bütçe tekliflerini hazırlamak ve cari ödeneklerinin teminini takip etmek,

  6) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile Kaymakamlık ve birimler için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alınma iş ve işlemlerini yürütmek,

  7) Hizmet içi eğitimle ilgili I. ve II. altı aylık program,  görevlendirme, rapor vb. iş ve işlemleri yürütmek.

  8) Özel kanunlarına göre yapılan; milletvekili, mahalli idareler seçimleri ve Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında, Kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemler ile ilgili yazışmaları yapmak,

  9) Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  10) Elektronik evrak dışındaki birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  11) İlçe İdare Şube Başkanları toplantısını tertip, düzen, tutanak vb. iş ve işlemleri yürütmek.

  12) Kaymakamlık personellerinin görevlendirme, atama, yer değiştirme, özlük işleri vb. her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

  13) Türk Silahları Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, İlçe Fahri Tanıtım Kurulu iş ve işlemlerini yürütmek. 

  14) TÜİK’le ilgili İlçemizi ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

                  15) Kültür ve Turizmle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

      16) Bilim, Sanayi ve Ticaret İş ve İşlemlerini yürütmek,

      17) Kurumların teftiş ve denetim işlerini yürütmek

      18) 15 Şubat 2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/2 sayılı Başbakanlık

Genelgesinde; “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

      19) e-bakanlık sistemi üzerinden gelen ödenekleri takip etmek, ihtiyaç duyulan ödenekleri talep etmek ve ödenekleri yerli yerinde harcamak.

      20) Birimlerde bulunan demirbaşlara numara verilerek her odada bulunan demirbaşların onaylı listesini duvara asmak.

      21) İlçe içinden veya dışından gelen ve Kaymakamlık ilan panosundan yapılması gereken ilan iş ve işlemleri yürütmek.

      22) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve işlemlerini yürütmek.

23) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Kaymakama, İlçe Yazı İşleri Müdürüne ve İşlemler Şefine karşı doğrudan sorumludur.

  24) Mevzuat veya Kaymakam, İlçe Yazı İşleri Müdürü ve Şef tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c)  Bilgisayar İşletmeni Hacer GÜRGÖR AKÇA’nın Görevleri;

1) Kaymakamın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmaları ile görev ve izin işlerini yürütmek,

2) Kaymakam tarafından; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

3) Kaymakam için gerekli bilgi notları, kurumsal sunumlar ve toplantı dokümanlarının hazırlanmasını ve muhafazasını sağlamak,

4) Kaymakamlığa gönderilen dilekçelerin alınması, gereğinin yapılması için ilgili birime veya kişiye yazılması ve sonuçlandırılmasına müteakip dilekçe sahibine yazılı bilgi verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek

5) Kaymakamın ziyaret, davet, randevu ve programlarının yazışmalarını yapmak, takibi ve koordinasyonunu sağlamak,

6) Kaymakamın koruma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

7) Makamın güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, Kaymakamın direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,

  8) İl'de olağanüstü hal uygulandığı takdirde İlçe olağanüstü hal ve kriz merkezi bürosunun iş ve işlemlerini yürütmek,

  9) Olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu ile 21/02/1984 tarihli ve 84/7778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda, yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,

10) Ulusal ve resmi bayramlar ile tarihi günlerde yapılacak törenlerde; protokol düzenini uygulamak, anıtlara konulacak çelenklerin hazırlanma, taşınma ve sunulması işlerini organize ederek protokol düzenine göre yapılmasını sağlamak,

11) 26/06/2006 tarihli ve 2006/11187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğine göre düzenlenecek ulusal, resmi ve kurumsal cenaze törenleri ile ilgili işlemleri yapmak,

12) İlçe kutlama ve anma komitelerinin toplantılarını organize etmek, kutlama ve anma törenlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde icra edilmesi için yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlar ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

13) Resmi ziyaretler kapsamında; devlet büyüklerinin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretleri ile yabancı devlet erkânının ülkemizi ziyaretlerinde, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü veya Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarının il teşkilatı düzeyinde hazırladıkları programlarını ilgili birimlere ulaştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

14) İlçe protokol listesinin güncel olarak tutulmasını ve Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

15) Kamu ve toplum yaşamında uygulanan protokol kuralları olarak: Bayrak ve taşıt protokolü; toplantı, brifing ve tören protokolü; görev devir-teslim ve imza törenleri; kurumsal törenler ve etkinlikler, temel atma, açılış, anma, kutlama, festival, şenlik ve benzerleri; oturma düzenleri ve konuşma sıraları; davet, karşılama, ağırlama, uğurlama ile resepsiyon, kokteyl ve resmî yemekler; protokol yazıları; dini bayramlarda bayramlaşma ve benzeri temsil ile ilgili Kaymakamlığın protokol işlerini düzenlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,

16) Bayrakların temiz ve düzenli olarak bayrak dolabında muhafaza edilmesini sağlamak.

  17) Aylık İl Takip ve Koordinasyon iş ve işlemlerini yürütmek.

  18) Üç ayda bir yapılmakta olan Askeri firar, bakaya vb. toplantı tutanaklarını takip ederek ayrı bir dosyada muhafazasını sağlamak.

  19) Gündem olsun veya olmasın ayda bir yapılmakta olan Umumi Hıfzıssıhha toplantı tutanaklarını takip ederek ayrı bir dosyada muhafazasını sağlamak.

20) Kaymakamlığa ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.

21) Kaymakamlık Hizmet Standartları Tablosunu Hazırlamak ve Kaymakamlık Web sitesinde yayınlamak.

  22) Elektronik evrak dışındaki Genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  23) Gerektiğinde evrak şefliği iş ve işlemlerini yürütmek.

  24) Mesai takip çizelgesi iş ve işlemlerini yürütmek.

  25) Adli kolluk değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.

  26) Kurumlardan evrak alacakların isim ve imza örneklerinin alınması iş ve işlemlerini takip etmek.

  27) Genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek.

28) Görevi ile ilgili bütün işlerin zamanında ve doğu olarak yürütülmesinden Kaymakama, İlçe Yazı İşleri Müdürüne ve İşlemler Şefine karşı doğrudan sorumludur.

29) Mevzuat veya Kaymakam, İlçe Yazı İşleri Müdürü ve Şef tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

         

B)    İLÇE HUKUK İŞLERİ ŞEFLİĞİ

a)        Veri Haz.Kont.İşlt. Hatice DURAK’ın Görevleri:

  1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile Hizmet-İçi eğitim programı, seminer vb. iş ve işlemleri yürütmek.

  2) 4483 Sayılı kanun gereği, ön incelemeci olarak görevlendirileceklere her yıl Ocak ayında hizmet-içi eğitim semineri düzenleme iş ve işlemlerini yürütmek, 

  3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarıca; yükseköğretim kuruluş ve kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlar hakkında İlçe İdare Kurulunun verdiği kararlarla ilgili işlemleri yapmak,

  4) İlçe İdare Kuruluna ait toplantı, gündem, karar, yazışma vb. her türlü iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,

  5) Kaymakamlıkça kamu görevlileri hakkında inceleme yapılması, disiplin soruşturması açılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek ve sonuçlarını takip etmek,

  6) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile Hizmet-İçi eğitimle ilgili işlemleri yürütmek,

  7) 3091 Sayılı kanun gereği, tahkikat ve infaz işlerinde görevlendirileceklere her yıl Ocak ayında hizmet-içi eğitim semineri düzenleme iş ve işlemlerini yürütmek, 

  8) Mülki idare amirlerinin muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye yetkilerinin kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  9) Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy, yerleşim yeri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,

  10) Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları Kaymakamlık adına koruyup saklamak,

  11) Coğrafi yer adları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  12) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 15. Maddesine istinaden bilirkişi tespiti, onaylanması, yeminlerini yaptırmak üzere ilgili mahkemeye yazılması ile kamulaştırma Kanunu gereğince verilen diğer görevleri yapmak,

            13) 5326 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenen idari para cezası ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının ve diğer kanunlarda mülki idare amirlerince verileceği hüküm altına alınan idari para cezalarının iş ve işlemlerini yapmak, mülki makamca verilen idari cezaların infaz sürecini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, ibaresinden aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hükmedileceği anlaşılmalıdır.

          (“İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 29.12.2011 tarih ve 18923 Sayılı Yazısı” Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde yer alan hükümlerin, İl İdare Kurulu Müdürlükleri tarafından, belli aralıklarla ilgili kurum ve kuruluşlardan ceza onayları sayısının istenmesi, bu cezalara karşı ne kadar itiraz olduğu, ne kadar dava açıldığı, bu itiraz ve davalar sonucunda ne oranda iptal kararının çıktığı vb. gibi veri ve istatistikî bilgilerin toplanması ve kamu hizmetlerinin sunumunda uygulanacak yöntem ve politikaların belirlenmesi sırasında yararlanılması amacıyla mülki idare amirlerinin bilgisine sunulması şeklinde anlaşılarak uygulanması gerektiği, idari para cezası uygulaması ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarına ait inceleme, denetim, tutanak düzenleme, ceza onayını hazırlama, mülki idare amirinin imzasına sunma, onaylanmasını müteakip cezaların tebliği ve cezalara yapılacak itirazlar ve açılacak davaların takibi işlemlerinin ise ilgili kurumlar tarafından yürütüleceği, bu iş ve işlemlerin il idare kurulu müdürlükleri tarafından yürütülmesinin ancak İçişleri Bakanlığının görev alanına giren iş ve işlemlerde veya valinin takdirinde il’de teşkilatı olmayan veya görevlisi bulunmayan bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinde söz konusu olabileceği,

            Değerlendirilmektedir.)

                14) Mülki İdare Amiri imzası ile verilecek idari para cezalarının neticelerinin yapılacak teftişlerde izlenebilmesi amacıyla, Kamu Kurumlarınca tanzim edilip mülki idare amiri imzasıyla verilen idari para cezalarına ait kesinleşen veya bozulan karar ve eklerinden birer suretinin kurumlardan temin edilerek teftişe hazır halde muhafaza edilmesi işlemlerini yürütmek.  

  15) 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6 ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  16) Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile İlçedeki yabancı ülke temsilciliklerince düzenlenmiş veya onaylanmış belgelerin tasdik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

  17) Kaymakamlığa sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,

  18) Kaymakamlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

  19) Kaymakamlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata ve plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Kaymakama sunmak,

  20) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve söz konusu mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

  21) Kaymakamlık birimleri ve diğer müdürlüklerin hazırlamış oldukları yönerge ve diğer düzenleyici işlemler ile ilgili görüş bildirmek,

  22) Mevzuatın Kaymakamlık Hukuk İşleri Şefliğince yapılmasını gerekli gördüğü inceleme, denetleme hizmetlerine ilişkin sekretarya işlerini yapmak ve işlemlerini yürütmek,

  23) Kaymakamlığın, Dernekler Büro Şefliğinin görev alanına girmeyen, sivil toplum kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  24) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında Kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,

  26) Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlıklara ait dini, Hayri, sıhhi, sosyal, eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

  27) Adlî ve idarî yargı mercilerinde takip edilmesi gerekli dava ve konularla ilgili işlemleri yürütmek, gerekli bilgileri hazırlamak, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili yargı yerlerine ulaştırmak,

  28) İhtiyaç halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alma iş ve işlemlerini yapmak,

  29) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, kişi borçlarının tahsili konusunda yargıya yapılacak başvurular ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  30) 4353 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre; hazineyi ilgilendiren idari davaların Muhakemat Müdürlüğüne bildirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

  31) Adli yargı yerlerinde görülmekte olan ve Hazine Avukatlarınca takip edilen davalarda onlara yardımcı olmak ve işbirliği yapmak,

  32) Dava dosyaları ve yargılama süreci ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

  33) Mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini takip etmek, sonuçları hakkında bilgi toplamak ve makamı bilgilendirmek,

34) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.

  35) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Hukuk İşleri Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  

   36) Elektronik evrak dışındaki birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  37) Mevzuat veya Kaymakam ve İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

C)     İLÇE MAHALLİ İDARELER ŞEFLİĞİ

 

a)      Veri Haz.Kont.İşlt. Halil ORDU’nun Görevleri:

 

  1) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Kaymakamlığa gönderilen kararlar ile ilgili işlemleri yapmak,

 

  2) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, mahalli idare birliklerinin denetimini yapmak, denetim sırasında tespit edilecek kişi borçlarını karar alınmak üzere ilgili birliğe bildirmek, yetkili birlik organlarınca alınan kişi borcu kararlarını inceleyerek idari yargıya başvurulması gerekenleri Hukuk İşleri Şefliğine göndermek,

 

3) Kaymakamlığın, mahalli idareler ve mahalli idarelerin kurdukları işletme, müessese, teşekkül ve birlikleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

4) Her yıl Ocak ayında Mahalli İdare Birlikleri ile köylerin tahsilât denetim iş ve işlemlerini yürütmek,

 5) Belediyelerin kurulması, bazı köylerin veya bağlıların belediyelerle birleşmesi işlemlerini yürütmek,

6) Köy ve mahalle muhtarlarının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek,

7) Köylerin gelir – gider bütçeleri ve kesin hesap cetvellerinin yasal süresi içinde yapılmasını sağlamak, gerekli iş ve işlemlerini takip etmek,

 

8) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, kaymakamlıklarca yapılması gereken mahallî idareler ve mahallî idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9) Geçici ve gönüllü köy korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

10) Belediyelerin meclis kararları iş ve işlemlerini yürütmek,

11) Köylerin devir-teftiş iş ve işlemleri ile köylerin gezi programlarını hazırlamak ve yürütmek,

 

12) Harp ve vazife malûlleri, gaziler, şehitler ve şehit yakınları ile bunların kurdukları sivil toplum örgütleriyle ilgili İl Dernekler Müdürlüğünün görev alanına girmeyen işlemleri yürütmek, bilgileri derlemek ve değerlendirmek, yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,

  13) Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınları ile ilgili konularda yeni teklif, öneri ve projeler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak, karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak,

 

14) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

 

  15) 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

16) Yürüttüğü hizmetler ile ilgili eğitim programları düzenlemek, ilgili kayıtları tutmak ve değerlendirmek,

17) İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 20.03.2007 tarih ve 788 sayılı ve 2007/31 Bakanlık Genelge no “Ağaçlandırma Seferberliği” iş ve işlemlerini yürütmek.

18) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçedeki iş ve işlemlerini yürütmek.

          19) Elektronik evrak dışındaki genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

          20) Kamu istihdamı, otoparklar, yerel bilgi, yerel net, “sıvasız boyasız bina kalmasın” projesi, yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar, değişim-dönüşüm-destek eylem planı, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

          21) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Mahalli İdareler Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak hazır bulundurmak.  

 

22) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.

23) Mevzuat veya Kaymakam ve İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

 

D)    İLÇE BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ

 

a)      Veri Haz.Kont.İşlt. Hüsamettin ÇOLAK’ın Görevleri:

 

  1) Kaymakamlık birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurmak, sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,

 

  2) Kaymakamlık birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 

  3) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,

 

  4) 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereği, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

 

  5) Başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, Kaymakamlığa bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

 

  6) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitmen ve kullanıcıların eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim organizasyonları yapmak,

 

  7) İlçeyi tanıtan yazılı ve görsel ortamda Kaymakamlık brifingini hazırlamak, değişiklik olduğunda güncellemek ve Kaymakamlık web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

 

  8) Kaymakamlık internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlamak,

  9) İlçe birimlerine bilgi işlem konularında destek vermek,

 

10) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca İlçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,

 

11) İçişleri Bakanlığı Kitaplık Dokümantasyon Merkezi Yönergesi hükümlerine göre Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Kitaplık Dokümantasyon Merkezinde bulunan eserlerin kayıt altına alınması, her yıl Aralık ayında denetim iş ve işlemlerini yapmak,

            12) Yazılı ve görsel basın ve diğer kitle iletişim araçlarında İlçe ve Kaymakamlık ile ilgili çıkan bilgi ve haberleri izlemek ve değerlendirmek,

            13) 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarlarının mal bildirim beyannameleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve beyannameleri muhafaza etmek,

            14) Gazete, dergi, haber ajansları ve medya izleme merkezleri ile ilgili abonelik iş ve işlemlerini yapmak,

            15) Kurumlardan gelen ilan talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

            16) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak başvuruları kabul etmek, izlemek, sonuçlandırmak ve başvuru sahibine bilgi vermek,

            17) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) in İlçe Koordinatörlüğü görevi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

            18) Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,

  19) 23/11/2003 tarihli ve 25298 sayılı İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Kurulun İlçedeki sekretarya hizmetlerini yürütmek,

            20) İnsan Hakları İlçe Kurul üyelerince nezarethane denetim iş ve işlemleri yürütmek.

            21) Kaymakamlığı ve birimleri ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler için toplantı salonlarını ve teknik cihazları hizmete hazır bulundurmak,

  22) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün ilçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

  23) Bakanlıkça İlçenin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere gönderilen tedbir ve faaliyetlerin, ilgili birimler ile koordine edilerek İlçe düzeyinde uygulanmasını sağlamak ve uygulamada varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren sonuç raporlarını Bakanlığa göndermek,

  24) İlçede toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

  25) İlçe genelinde göçün meydana getirdiği sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak,

  26) Tedbir, faaliyet ve hizmetlere ait dosyalama, gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve arşivlenmesini sağlamak,

            27) AB ve DOKA kapsamında yapılan proje çalışmalarına esas olmak üzere oluşturulan İlçe proje ofisinin iş ve işlemleri yürütmek.

  28) Elektronik evrak dışındaki Genel ve birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  29) Genel arşiv koruma talimatını hazırlamak, arşiv denetim işlerini yürütmek, konularına göre ayıklama ve imha iş ve işlemlerini yürütmek.

  30) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Bilgi İşlem Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  

31) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.

32) Mevzuat veya Kaymakam İle Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

E)    İLÇE DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ

 

a)      Veri Haz.Kont.İşlt. Turan TAŞÇI’nın Görevleri:

 

                  1) İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Kuruluş,    Görev, Çalışma Ve Denetim Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen iş ve işlemleri yapmak,

                        2) Derneklerin kuruluş, genel kurul, beyan vb. iş ve işlemleri yürütmek,

                        3) Kamu yararına çalışan derneklerin iki yılda bir denetim iş ve işlemlerini yürütmek.

                          4) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

            5) Dernek Lokali izin belgesi, denetim vb. iş ve işlemleri yürütmek.

6) İdari para cezası verilmesi veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gereken derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

7) Lüzum görülmesi halinde denetimi yapılacak derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

              8) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Dernekler Büro Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  

9) Mevzuat veya Kaymakam ile İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

b)      Veri Haz.Kont.İşlt. Abdulsamet ÇELİK’in Görevleri:

 

1) İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma Ve Denetim Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen iş ve işlemleri yapmak,

2) Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

3) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti toplantı, karar vb. İşlemleri yürütmek,

4) Elektronik evrak dışındaki dernek birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

5) Tüketici sorunları Hakem Heyetinin birim evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

              6) Mülkiye Müfettişlerince yapılabilecek teftişe esas olmak üzere, en son yayınlanan teftiş rehberine göre İlçe Dernekler Büro Şefliği bünyesinde yürütülen işlemler ile diğer görevli olduğu iş ve işlemleri eksiksiz olarak teftişe hazır bulundurmak.  

7) Birime ait standart dosya planına göre dosyalama sistemini oluşturmak.

                              8) Mevzuat veya Kaymakam ile İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

F)     DİĞER PERSONELLER

 

a)      Kaymakamlık Sekreteri İlknur ŞAHİNER’in Görevleri:

 

1)      Kaymakamın özel mahiyetteki verdiği görev ve işleri yürütmek.

2)     Ziyaret ve kabulleri usulüne uygun ve gerektiğinde protokol esaslarına göre düzenlemek.

3)     Kaymakamı ziyaret etmek isteyenlerden kabul edilenleri görüştürmek ve iş nedeniyle kabulü mümkün olmayanları uygun bir dille ikna etmek.

4)     Kurumlardan imza için gelen evrak dosyalarını bekletmeden uygun olan zamanlarda makama sunmak ve imzalanmasını sağlamak.

5)     Sekreterlikte bekleme sırasında, makamı rahatsız edecek derecede gürültü, şamata ve yüksek sesle konuşulmamasını sağlamak. 

6)      Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

b) Koruma Görevlisi Eyüp ve Hamdi ŞAHİN’in Görevleri:

 

1)   Kaymakamın makamında ve görev icabı bulunduğu yerlerde her türlü emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak.

2) Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

c)      Makam Şoförü Bilal HAFIZOĞLU’nun Görevleri:

 

1)     Kaymakamlık Makam aracının her türlü bakım, onarım ve temizliği ile göreve hazır hale getirilmesinden sorumludur.

2)     Araca ait tüm demirbaş ve avadanlıkların muhafazası, temizliği ve kullanıma hazır bulundurmak.

3) Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

d)     Hizmetli Salih DURAK ve Engin ÖZTÜRK’ün Görevleri:

 

1)     Kaymakamın Makam odası, Kaymakamlık toplantı salonu, İlçe Yazı İşleri Müdürü odası ve Yazı İşleri Servis odası, otak kullanılan WC. ve lavobalar, Dernekler Şefliği, Hukuk İşleri Şefliği, Mahalli İdareler Şefliği, Bilgi İşlem Şefliği odalarının temizliğini yapmak.

2)     Temizliği yapılan odaların kapı, pencere, dolap, masa, sandalye, koltuk ve diğer büro malzemelerinin bakımı, temizliği ve kontrolü ile ortak kullanılan salonun (koridor) temizliğini yapmak.

3)               Kaymakamlık birimlerine ait evrakların dağıtım ve postalama işlerini yürütmek.

4)     Anma ve Kutlama törenlerinde hükümet binasına bayraklarını asılması ve göndere çekili yıpranmış bayrakların yenisi ile değiştirmek.

5)     Kurumun temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin takip ve kontrolünün yapılarak muhafazasını sağlamak ve mesai saatleri dışında birimlerde yapılacak temizlik esnasında bürolardaki malzemelerin kontrol ve muhafazasını sağlamak.  

6)     Bütün bu işlerin iki hizmetli kendi aralarında anlaşarak görev taksimi yaparak yürüteceklerdir.

7)     Mevzuat veya Kaymakam, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Şef ile Memur tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 10 – (1) Her görevli kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütecektir.

2) Her bir görevli izinli, raporlu veya herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı zamanlarda kendine verilen görevler başka bir personel eliyle gördürülebilecektir.

            3) Birimlerde çalışan her personel devlete ait telefon, elektrik vb. her türlü araç ve gereçlerin kullanımında tasarruf tedbirlerine azami ölçüde riayet edeceklerdir.

            4) Memurun masasında işlem görmeyi bekleyen evrak varken, başkalarıyla gereksiz sohbet ve tartışmalar yapması ve daha da önemlisi sosyal paylaşım sitelerinde gezinerek zaman öldürmesi düşünülemez.

            5) Tüm personel görevinde kılık kıyafetine, çalışma oda ve mekânların tertip ve düzenine azami dikkati göstereceklerdir.

            6) Birimlerdeki demirbaş eşyaların ve malzemelerin bakım, tertip ve düzeninden birinci derecede birimde görevli personel sorumludur.

            7) Her birim, biriminde bulunan demirbaşların listesini tanzim edecek ve tasdikinden sonra büroda uygun bir yere asılmasını sağlayacaktır.

            8) Kaymakamlığa gelen hiç bir yazı, genelge, talimat ve mahkeme müzekkereleri kayıt edilmeden ve zimmetsiz olarak ilgili kurumuna verilmeyecektir.

            9) Hiç bir personel kendisinse imza yetkisi verilmedikçe dilekçe ve resmi yazıların havalesini yapmayacaklardır. Bu konuda hiç bir surette inisiyatif kullanmayacaklardır.

            10) Tüm personel tarafından gizliliğe riayet edilecektir. Hiç bir resmi evrak veya yapılan işlemlerle ilgili bilgi dışarıya sızdırılmayacak, yetki verilmedikçe herhangi bir açıklamada bulunulmayacaktır.

            11) Birimlerde çalışan personellerden herhangi biri görevli veya izinli olduğu veya herhangi nedenle görevde bulunmadığı zamanlarda, görevli olduğu işler aynı birim içinden başka bir memur eliyle yürütülecektir. Aynı birimde personel bulunmaması halinde ise başka birimlerden görevlendirilecek personel tarafından yürütülecektir.   

            12) Kaymakamlık birimlerinde çalışan tüm personelin kendi birimleriyle ilgili ve görevli olduğu konularda, İçişleri Bakanlığınca en son yayınlanan teftiş rehberine göre bütün iş ve işlemleri her an teftişe hazır halde bulunduracaklardır. 

            13) Her birim, kamu kurumlarında evrak teslim almaya yetkili personel isim ve imza listelerini hazırlamakla görevlidir.

Madde 11 – (1) İş bu Yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve uygulanmasından her birim amiri kendi personelinden sorumludur.

2)Kendisine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru biçimde yerine getirmekten Hizmetli Memura, Memur Şefe, Şef Müdüre, Müdür Kaymakama ve Sekreter, Koruma Görevlisi, Şoför ise Kaymakama karşı doğrudan sorumludur.

YÜRÜRLÜK

 

Madde 12 ? (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

Madde 13 – (1) Bu Yönergeyi Fatsa Kaymakamı yürütür.


 

 

                                                                                                                         .../04/2012

 

Bekir ATMACA

Fatsa Kaymakamı

 

 


                     
                                        FATSA'DAN GÖRÜNÜMLER 
         
   
   


 

 
Mehmet YAPICI
Kaymakam

Haber ve Duyurular
 
 

fatsa@fatsa.gov.tr
Tel:( 0 452 ) 424 33 00 (0452) 423 10 05